กก.ตชด.๑๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธ.ค.)

S 2785321 S 2785323 S 2785324 S 2785333
S 2785334 S 2785335 S 2785341 S 2785346
S 2785344 S 2785354 S 2785355 S 2785365
S 2785358 S 2785359 S 2785363 S 2785366
S 2785381 S 2785370 S 2785390 S 2785391
S 2785369